Carnets ADF


Carnet Groc i Verd ADF


CARNET VERD

El carnet identifica al titular del mateix com a membre de l'ADF per als socis i voluntaris de l'ADF que tinguin de 16 anys fins a 70 anys

Documentació necessària
 • Imprès model A degudament omplert
 • Fotocòpia del DNI
 • 2 fotografies tipus DNI

Documentació necessària per renovar el carnet verd és la següent:
 • Carnet verd caducat

Tant els oficis de sol•licitud de carnets verds com els de renovació dels mateixos. Estaran signats pel president de l'ADF, o en el seu defecte portaran el seu vist-i-plau.

La vigència del carnet verd és de 5 anys.


CARNET GROC

El carnet groc, que identifica al titular del mateix com a personal del grup d'intervenció de l'ADF segons el que disposa el Pla INFOCAT, serà necessari per actuar al front de foc i per identificar-se en els controls que puguin dur-se a terme. Només el personal de 18 anys fins als 70 anys

Documentació necessària
 • Certificat signat pel president de l'ADF.
 • Imprès model B degudament omplert.
 • Fotocòpia del DNI
 • 2 fotografies tipus DNI
 • Certificat mèdic on hi el metge certifiqui el següent: "…no te cap limitació ni impediment per actuar en un foc forestal..." 


RENOVACIÓ DEL CARNET GROC

La documentació necessària per renovar el carnet groc és la següent:
 • Carnet groc caducat
 • 2 fotografies tipus DNI
 • Certificat mèdic on hi el metge certifiqui el següent: "… no te cap limitació ni impediment per actuar en un foc forestal."

Tant els oficis de sol•licitud de carnets groc com els de renovació dels mateixos, estaran signats pel president de l'ADF, o en el seu defecte portaran el seu vist-i-plau.

La vigència del carnet groc és de:
 • 5 anys per a persones de 18 a 50 anys
 • 4 anys per a persones de 50 a 60 anys
 • 3 anys per a persones de 60 a 70 anys